Memurlar 7 net Memurlar Haber Sitesi

Video Galeri
Foto Galeri
Web Mobil
Bu haber 26293 kez okundu. | Diyanet Haberleri
Haberin Tarihi :   00 0000 - 00:00

Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları Yönetmeliği

Büyüt
Küçült
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran Kursları
Bir Kur'an Kursu Öğreticisi Kaç Saat Maaş Karşılığı Derse Girer, Kaç Saat Ücretli Derse Girebilir.

Aylık karşılığı ders görevi

1- Yüksekokul mezunu Kur'an kursu yöneticisihaftada 12 saat,

2- Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu yöneticisi haftada 15 saat,

3- Yüksekokul mezunu Kur'an kursu öğreticisihaftada 15 saat,

4- Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu öğreticisi haftada 18 saat,

5- Öğrenci sayısı 100'ün üzerinde olan gündüzlü Kur'an kursundaki yönetici ile yatılı öğrenci sayısı 50'den fazla olan yatılı Kur'an kursunda kurs ve yurt yöneticiliğini birlikte yapan yöneticiler haftada 6 saat, aylık karşılığı derse girmek zorundadır.

-Kur’an kurslarında ek ders görevi-

Kur'an kurslarında aylık karşılığı haftalık ders görevini tamamlayan görevlilerden;

1- Yüksekokul mezunu Kur'an kursu yöneticilerine istemeleri halinde haftada 18 saate,

2- Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu yöneticilerine istemeleri halinde haftada 15 saate,

3- Kur'an kurslarında tek görevli olup yöneticilik ve öğreticiliği birlikte yürüten yüksekokul mezunu öğreticilere 12 saati zorunlu olmak üzere haftada 18 saate,

4- Kur'an kurslarında tek görevli olup yöneticilik ve öğreticiliği birlikte yürüten yüksekokul mezunu olmayan öğreticilere 9 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,

5- Yüksekokul mezunu Kur'an kursu öğreticilerine 9 saati zorunlu olmak üzere haftada 20 saate,

6- Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu öğreticilerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 17 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.

Öğretici sayısının yetersiz olması halinde Kur'an kurslarında

1- Başkanlık personeli ile diğer kurumlarda çalışan personelhaftada 8 saate,

2-Üzerinde resmî görev bulunmayıp ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlere gündüzlü kurslarda haftada 25, yatılı kurslarda haftada 30 saate,

kadar ek ders görevi verilebilir.

(3) Kur'an kurslarında en az 5 öğrenciyi hafızlığa çalıştırması nedeniyle yarıyıl ve yaz tatillerinde görev yapan ve fiilen derse giren öğreticilere, anılan dönemlerde bu maddede belirtilen ek ders saatlerini aşmamak üzere ek ders görevi verilebilir.

(4) Yatılı Kur'an kurslarında öğrencilerin ders çalışma, yeme, yatma, dinlenme ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde kendilerine görev verilenlere, fiilen görev yaptıkları her gün karşılığında 2 saat ek ders ücreti ödenir. Bu şekilde ek ders ücreti ödenecek öğretici sayısı; öğrenci sayısı 100'e kadar olan yerlerde gün başına bir öğreticiyi, 100 ve daha fazla olan yerlerde ise gün başına iki öğreticiyi geçemez.

(5) En az 15 kursiyeri bulunan ve bu Kararın 5 inci maddesinde aranan niteliklere haiz olanlardan yaz Kur'an kurslarında görevlendirilenlere, yılda iki ayı aşmamak üzere, haftada 15 saate kadar ek ders görevi verilebilir.

(6) En az 15 kursiyeri bulunan camilerde açılan Kur'an öğretimi kurslarında görev yapan din hizmetleri sınıfındaki personele; yılda 100 saati geçmemek üzere, haftada 3 gün ve günde 2 saate kadar ek ders görevi verilebilir.

ÖNEMLİ NOTLAR

1- Kur'an kurslarında öğreticiler; anılan Kararın 6’ncı maddesi gereği aylık karşılığı haftalık ders görevini okutmakla yükümlüdür.

Aylık karşılığı ders görevini tamamlayan öğreticilere ek ders görevi verilebilir. Kanunen geçerli mazeret ve süt izni sebebiyle de olsa aylık karşılığı haftalık girilmesi gereken ders saati sayısının tamamlanamaması halinde, eksik kalan aylık karşılığı haftalık zorunlu dersler, o hafta ek ders ücreti karşılığı girilen derslerden mahsup edilir.

Mesala 4+4+4+4+2 Şeklinde temel eğitim uygulayan yüksek okul mezunu bir yönetici; 12 saat maaş karşılığı 8 saatte ek ders girer. Bu öğretici izinli yada raporlu olarak pazartesi derse girmese 4saati birden kesilir. Bu öğretici ben pazartesi 4 saat derse girdim bunun 3 saati maaş karşılığı 1 saati de ek ders, sadece 1 saat kesilir diyemez.

2- Müftülükler eğitim-öğretim programı/dönemi başlamadan önce ders ve ek ders görevi verilecekler için liste halinde veya ayrı ayrı olmak üzere mülki amirden "onay" alırlar ve her kurs için "Ders ve Ek Ders Cetveli" (EK- 2) düzenlerler.

3- Kur'an kursları, yaz Kur'an kursları ve camilerde Kur'an öğretimi kurslarında ek ders ücreti, fiilen yapılan dersler için ödenir. Bu ödemelerde, kanuni ek ders saati sayısının aşılması halinde ödenen bu ücret için ilgililere yönelik yasal işlem yapılır.

4- Kur'an kurslarında, herhangi bir mazeretine binaen öğreticisi gelemeyen sınıfa, varsa o saatte dersi olmayan bir öğretici görevlendirilir. Bu durumdaki öğreticinin girdiği derslere haftalık alabileceği ek ders saatlerini aşmamak şartıyla ek ders ücreti tahakkuk ettirilir. Derse girecek bir öğreticinin bulunmaması halinde yönetici gerekli tedbirleri alır.

5- Yönetici her dönem başında ve değişiklik oldukça kurstaki tüm sınıfların ders programını içeren “Ders Takip Çizelgesi”ni (EK-3) iki nüsha tanzim ederek Müftülüğe onaylatır. Bir nüsha Müftülükte diğeri ise kursta muhafaza edilir. Çizelgeye göre yapılan haftalık ders programının bir örneği yönetici tarafından öğreticiye verilir.

6- Yatılı Kur'an kurslarında, öğrencilerin ders çalışma, yeme, yatma, dinlenme ve benzeri hizmetlerin yürütülmesinde nöbetçi öğretici olarak; öğretici, vekil öğretici, istemeleri halinde yönetici veya EK-1 Kararın 5 inci maddesinde belirtilen nitelikleri haiz olmaları kaydıyla Başkanlık personeli veya resmi görevi bulunmayanlar da mülki amirin onayı ile görevlendirilebilir. Ancak hamile öğreticilere, doğum yapmasına 3 ay kala ve doğumdan sonra bir yıl, istemeleri halinde nöbet görevi verilebilir. Nöbet görevi verilenler içerisinden üzerinde resmi görevi bulunmayanlar 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılır.

7-Yatılı Kur’an kurslarında nöbet, nöbet mahallinde kalınacak şekilde tutulur. Eğitim-öğretim yapılmayan tatil günlerindeki nöbetler, gündüz ve gece olmak üzere ayrı ayrı tutulur. Diğer günlerdeki nöbetler ise günlük ders saatinin bitiminden ertesi gün ders saatinin başlamasına kadar devam eder. Kendilerine bu şekilde nöbet görevi verilenlere fiilen görev yaptıkları her nöbet karşılığında, haftalık olarak fiilen girilen ders ve ek ders saatleri dışında ayrıca 2 saat ek ders ücreti ödenir. Bu şekilde ek ders ücreti ödenecek görevli sayısı; öğrenci sayısı 100'e kadar olan yerlerde gün başına bir görevliyi, 100 ve daha fazla olan yerlerde ise gün başına iki görevliyi geçemez.

8- Kur'an kursları, yaz Kur'an kursları ve camilerde Kur'an öğretimi kurslarında görev yapanlar "Öğrenci Yoklama ve Ders Defteri"ni doldurur. Söz konusu defter kurs mahallinde muhafaza edilir. Yönetici/Cami Görevlisi tarafından ay sonunda bu deftere göre "Ek Ders Ücreti Tahakkuk Cetveli" (EK-4) iki nüsha tanzim ve tasdik edilerek bir nüshası "Ders Ücret Bordrosu"na (EK-5) eklenir. Bir nüshası da kursta/camide saklanır.

9- Hafızlık eğitimi yapılan sınıflarda en az 5 öğrenciye hafızlık yaptıran öğreticilere, hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde de fiilen girdikleri dersler için ek ders ücreti ödenir.

10- Kur'an kursu öğrencileri için yapılacak yılsonu sınavları ve yarışmalar için kurulan komisyonlarda, hafızlık

11- Kur'an kurslarında en az 5 öğrenciyi hafızlığa çalıştırması nedeniyle yarıyıl ve yaz tatillerinde görev yapan ve fiilen derse giren öğreticilere, anılan dönemlerde bu maddede belirtilen ek ders saatlerini aşmamak üzere ek ders görevi verilebilir.

12- Süt iznini kullanmak isteyen öğreticilerin, fiili olarak derse giremediği ders saatleri gün içerisinde tamamlattırılır.

13- Kur'an kursu öğrencileri için yapılacak yılsonu sınavları ve yarışmalar için kurulan komisyonlarda, hafızlık takip, hafızlık tespit ve eğitim kurulu/komisyonlarında, Kur’an kursları, yaz Kur’an kursları ve camilerde Kur’an öğretimi kurslarında yürütülen yaygın din eğitimi hizmetlerine yönelik projeler ve özellik arz eden faaliyetler ve bu kapsamda yürütülen rehberlik ve denetim faaliyetlerine yönelik kurulan komisyonlarda başkan veyaüye olarak görev verilenlerle yazılı sınavlarda gözetmen olarak görevlendirilenlere fiilen görev yaptıkları her bir gün için 5 saat ek ders ücreti ödenir.

14- Yaygın din eğitimi kurslarında yarıyıl ve yaz tatillerinde işlenen dersler, Cumartesi-Pazar günleri ile saat 18.00’den sonra başlayan eğitimler ve yatılı Kur’an kurslarda nöbet görevi karşılığı tahakkuk ettirilen ek ders ücretleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesine göre zamlı olarak hesaplanır. Haftalık tatilini hafta içi kullananların Cumartesi ve Pazar günleri girdikleri derslere zamsız ücret tahakkuk ettirir.

15- Kurslarda sınıf mevcudunun; yüzünden okuyanlar için 12, hafızlığa çalışanlar için ise 8 öğrenci olması esastır. Ancak kurslarda öğrenci sayısının yüzünden okuyanlar için 10’un, hafızlığa çalışanlar için 5’in altına düşmesi halinde müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile ilgili dönemde eğitim-öğretime devam edilir. Bu durumda görev yapan öğreticiler, aylık karşılığı derse girerler ve kendilerine ek ders ücreti tahakkuk ettirilmez.


DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

E-Posta ile Yolla
Sayfayı Yazdır
Sosyal Paylaşım
Google
Blogger
Tumbir
Etiketler :
İsim Soyisim :
E-Mail :
UYARI : Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Uyarı
Güvenlik kodu :
Bu habere ilk yorumu siz yapın.
DİĞER HABERLER
SÜPERLİG PUAN DURUMU
Foother
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter RSS Sitemap
"Memurlar 7 net Memurlar Haber Sitesi | http://www.memurlar7.net/"   Tum Hakları Saklıdır. © 2013 - 2014
memur memurlar memurlar net
Haberler Son Dakika Haberleri Haber Siteleri Haberler Son Dakika Haberleri Haber Siteleri